Bariumhydroxide octahydraat ≥97 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€29,85 Excl. btw
€36,12 Incl. btw
ArtikelcodeHN75.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€49,20 Excl. btw
€59,53 Incl. btw
ArtikelcodeHN75.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€105,10 Excl. btw
€127,17 Incl. btw
ArtikelcodeHN75.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ba(OH)2 · 8 H2O
Molar mass (M) 315,48 g/mol
Density (D) 2,18
Melting point (mp)78 °C
Solubility 72 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 8 II • WGK 1
CAS No.[12230-71-6]
EG-Nr. 241-234-5 • UN-Nr. 3262

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.