Bariumnitraat ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€29,45 Excl. btw
€35,63 Incl. btw
Artikelcode4387.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€44,90 Excl. btw
€54,33 Incl. btw
Artikelcode4387.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€64,90 Excl. btw
€78,53 Incl. btw
Artikelcode4387.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ba(NO3)2
Molar mass (M) 261,35 g/mol
Density (D) 3,2
Melting point (mp)590 °C (dec.)
Solubility 90 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 (6.1) II • WGK 1
CAS No.[10022-31-8]
EG-Nr. 233-020-5 • UN-Nr. 1446

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.

H301 Giftig bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P261 Inademing van stof vermijden.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.