Benzoëzuur ≥99,5 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
ArtikelcodeP738.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€44,90 Excl. btw
€54,33 Incl. btw
ArtikelcodeP738.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H6O2
Molar mass (M) 122,12 g/mol
Density (D) 1,321
Boiling point (bp) 249 °C
Flash point (flp)121 °C • Melting point (mp)121-123 °C
Solubility 2,9 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[65-85-0]
EG-Nr. 200-618-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H372 Veroorzaakt schade aan organen (long) bij langdurige of herhaalde blootstelling (na inademing)


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.