Boterzuur ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,20 Excl. btw
€18,39 Incl. btw
Artikelcode3277.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€45,20 Excl. btw
€54,69 Incl. btw
Artikelcode3277.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€220,10 Excl. btw
€266,32 Incl. btw
Artikelcode3277.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H8O2
Molar mass (M) 88,11 g/mol
Dichtheid ca. 0,96
Boiling point (bp) 164 °C
Flash point (flp)72 °C • Melting point (mp)-5 °C
ADR 8 III • WGK 1
CAS No.[107-92-6]
EG-Nr. 203-532-3 • UN-Nr. 282

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.