Bromelaïne

Aantal
Product
Prijs
Details
10 g
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
Artikelcode5950.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€98,25 Excl. btw
€118,88 Incl. btw
Artikelcode5950.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

ca. 1200 GDU/g, for biochemistry
Made from stems of young pineapple (Bromeliaceae).
Bromelin

Melting point (mp)ca. 60 °C

Storage temp.: +4 °C
WGK 3
CAS No.[9001-00-7]
EG-Nr. 232-572-4


Highly active thiol proteinase (non-specific cystein protease), glycoprotein. Enzyme from Bromeliaceae, used in biochemistry and for meat tenderising. Preferable digestion at lysin, alanin, tyrosin and glycin. Degrades hemoglobin, gluten, collagen, globulin, casein and gelatin at pH 4-9. Cream-coloured, hygroscopic powder. Bromelain is activated by cystein, bisufite salts, NaCN, Na2S, H2S and benzoate. The definite pH optimum depends on substrate and reaction parameters. pH stability of bromelain increases drastically after binding to the substrate.

One GDU (gelatin digestion unit) will hydrolyse 1.0 mg of amino nitrogen from gelatin in 20 minutes at pH 4.5 at 45 °C. One bromelain tyrosine unit (BTU) corresponds to 1.1 GDU. 1200 GDU/g correspond to approx. 2.4 FIP-units/mg.

Applications:

pH working range: 4.0-8.0

pH optimum: 5-6. Stabile at pH 3.0-6.5

Temperature optimum: 50-65 °C

Inhibitors: Hg++, Ag++, Cu++, antitrypsin, estatin, iodacetate, TLCK, TPCK, and temperatures of over 70 °C

Stock solution: 10 mg/ml in H2O

Unsoluble in organic solvents (acetone, ethanol, methanol etc.)

Working concentration: substrate dependent

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.