Broomethaan ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€26,65 Excl. btw
€32,25 Incl. btw
Artikelcode4195.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€45,55 Excl. btw
€55,12 Incl. btw
Artikelcode4195.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€76,10 Excl. btw
€92,08 Incl. btw
Artikelcode4195.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€168,10 Excl. btw
€203,40 Incl. btw
Artikelcode4195.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H5Br
Molar mass (M) 108,96 g/mol
Dichtheid 1,46
Boiling point (bp) 37-39 °C
Flash point (flp)-20 °C • Melting point (mp)-118 °C
ADR 6.1 II • WGK 2
CAS No.[74-96-4]
EG-Nr. 200-825-8 • UN-Nr. 1891

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker
H420 Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de
bovenste lagen van de atmosfeer


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.


Voorzorgsmaatregelen - opslag
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.