Calciumhydroxide ≥95 %, Ph.Eur., USP, BP

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€17,60 Excl. btw
€21,30 Incl. btw
ArtikelcodeKK03.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
ArtikelcodeKK03.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€43,85 Excl. btw
€53,06 Incl. btw
ArtikelcodeKK03.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€76,75 Excl. btw
€92,87 Incl. btw
ArtikelcodeKK03.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ca(OH)2
Molar mass (M) 74,10 g/mol
Dichtheid 2,24
Melting point (mp)550 °C (dec.)
Oplosbaarheid: 1,7 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[1305-62-0]
EG-Nr. 215-137-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.