Chloramine T trihydraat ≥98 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€25,15 Excl. btw
€30,43 Incl. btw
Artikelcode0271.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€38,45 Excl. btw
€46,52 Incl. btw
Artikelcode0271.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€68,15 Excl. btw
€82,46 Incl. btw
Artikelcode0271.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Chlorination reagent for determining halogens.
Toluene-4-sulphonechloramide sodium, N-Chloro-4-toluene sulphoneacid amide

Empirical formula CH3C6H4SO2NClNa · 3 H2O
Molar mass (M) 281,69 g/mol
Flash point (flp)192 °C • Melting point (mp)167-170 °C (dec.)
Oplosbaarheid: 150 g/l (H2O, 25 °C)
ADR 8 III • WGK 2
CAS No.[7080-50-4]
EG-Nr. 204-854-7 • UN-Nr. 3263

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.