Chroom(III)kaliumsulfaat dodecahydraat ≥98 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€30,95 Excl. btw
€37,45 Incl. btw
Artikelcode4389.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€46,00 Excl. btw
€55,66 Incl. btw
Artikelcode4389.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€86,40 Excl. btw
€104,54 Incl. btw
Artikelcode4389.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula KCr(SO4)2 · 12 H2O
Molar mass (M) 499,41 g/mol
Density (D) 1,83
Melting point (mp)89 °C
Solubility 250 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 2
CAS No.[7788-99-0]
EG-Nr. 233-401-6

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.