D-Cysteïne hydrochloride monohydraat ≥98,5 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
1 g
€27,70 Excl. btw
€33,52 Incl. btw
Artikelcodeble in stock 7874.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 g
€77,15 Excl. btw
€93,35 Incl. btw
Artikelcode7874.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Artikelnummer 7874
Registratienummer (REACH) De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordning niet registratieplichtig is (< 1 t/a)
EG-nummer 251-043-9
CAS-nummer 32443-99-5

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van stof vermijden.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.