D-(+)-Limoneen

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€37,40 Excl. btw
€45,25 Incl. btw
Artikelcode6722.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H16
Molar mass (M) 136,24 g/mol
Dichtheid 0,84
Boiling point (bp) 175-178 °C
Flash point (flp)50 °C • Melting point (mp)-89 °C
Oplosbaarheid: 14 mg/l (H2O, 25 °C)
Storage temp.: +4 °C
ADR 3 III • WGK 3
CAS No.[5989-27-5]
EG-Nr. 227-813-5 • UN-Nr. 2052

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.