Dichloormethaan ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€13,65 Excl. btw
€16,52 Incl. btw
Artikelcode8424.4
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€23,00 Excl. btw
€27,83 Incl. btw
Artikelcode8424.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
Artikelcode8424.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€109,40 Excl. btw
€132,37 Incl. btw
Artikelcode8424.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CH2Cl2
Molar mass (M) 84,93 g/mol
Density (D) ca. 1,33
Boiling point (bp) 40 °C
Melting point (mp)-95,1 °C
ADR 6.1 III • WGK 2
CAS No.[75-09-2]
EG-Nr. 200-838-9 • UN-Nr. 1593

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.