Diethanolamine ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€32,65 Excl. btw
€39,51 Incl. btw
ArtikelcodeHN99.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€40,60 Excl. btw
€49,13 Incl. btw
ArtikelcodeHN99.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€76,10 Excl. btw
€92,08 Incl. btw
ArtikelcodeHN99.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€112,65 Excl. btw
€136,31 Incl. btw
ArtikelcodeHN99.4
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€190,15 Excl. btw
€230,08 Incl. btw
ArtikelcodeHN99.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H11NO2
Molar mass (M) 105,14 g/mol
Density (D) ca. 1,09
Boiling point (bp) 269-270 °C
Flash point (flp)176 °C • Melting point (mp)27-28 °C
WGK 1
CAS No.[111-42-2]
EG-Nr. 203-868-0

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.