Diethylether ≥99,5 %, for synthesis, stab.

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€36,30 Excl. btw
€43,92 Incl. btw
Artikelcode5920.2
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€123,90 Excl. btw
€149,92 Incl. btw
Artikelcode5920.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H10O
Molar mass (M) 74,12 g/mol
Density (D) 0,71
Boiling point (bp) 35 °C
Flash point (flp)-40 °C • Melting point (mp)-116,3 °C
Solubility 69 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 I • WGK 1
CAS No.[60-29-7]
EG-Nr. 200-467-2 • UN-Nr. 1155

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.


Aanvullende gevareninformatie
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.