DL-Appelzuur ≥99 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€16,85 Excl. btw
€20,39 Incl. btw
Artikelcode3034.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€35,25 Excl. btw
€42,65 Incl. btw
Artikelcode3034.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H6O5
Molar mass (M) 134,09 g/mol
Dichtheid 1,60
Flash point (flp)200 °C • Melting point (mp)ca. 130 °C
Oplosbaarheid: ca. 550 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[6915-15-7]
EG-Nr. 230-022-8

 

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.