DL-Limoneen ≥95 %

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
Artikelcode7516.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H16
Molar mass (M) 136,24 g/mol
Dichtheid 0,84
Boiling point (bp) 177,6 °C
Flash point (flp)43 °C • Melting point (mp)-89 °C
Storage temp.: +4 °C
ADR 3 III • WGK 3
CAS No.[138-86-3]
EG-Nr. 205-341-0 • UN-Nr. 2052

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.