Ethylacetoacetaat ≥98 %

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€42,50 Excl. btw
€51,43 Incl. btw
Artikelcode4474.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ethyl acetoacetate
Empirical formula C6H10O3
Molar mass (M) 130,14 g/mol
Density (D) 1,03 g/cm³
Boiling point (bp) 180,6 °C
Flash point (flp) 73,5 °C
Melting point (mp) -53,3 °C
WGK 1
CAS No. [141-97-9]
EG-Nr. 205-516-1


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende kleding/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.