Ethylamine hydrochloride ≥97,5 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€16,55 Excl. btw
€20,03 Incl. btw
Artikelcode9745.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€35,25 Excl. btw
€42,65 Incl. btw
Artikelcode9745.3
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€124,45 Excl. btw
€150,58 Incl. btw
Artikelcode9745.1
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H7N · HCl
Molar mass (M) 81,55 g/mol
Melting point (mp)110-115 °C
WGK 1
CAS No.[557-66-4]
EG-Nr. 209-182-8

$$$$$

 

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.