Glyoxaal 40% oplossing

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€16,95 Excl. btw
€20,51 Incl. btw
ArtikelcodeHN49.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€38,05 Excl. btw
€46,04 Incl. btw
ArtikelcodeHN49.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€71,80 Excl. btw
€86,88 Incl. btw
ArtikelcodeHN49.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H2O2
Molar mass (M) 58,04 g/mol
Density (D) ca. 1,27
Boiling point (bp) 104 °C
Melting point (mp)-14 °C
WGK 1
CAS No.[107-22-2]
EG-Nr. 203-474-9

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.