Heptaan (isomeren) ≥98,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€26,65 Excl. btw
€32,25 Incl. btw
Artikelcode7725.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€39,55 Excl. btw
€47,86 Incl. btw
Artikelcode7725.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€63,20 Excl. btw
€76,47 Incl. btw
Artikelcode7725.5
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€108,45 Excl. btw
€131,22 Incl. btw
Artikelcode7725.1
Bezorging3 - 4 dagen
25 L
€256,30 Excl. btw
€310,12 Incl. btw
Artikelcode7725.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Gevarenaanduiding
Informatie

Empirical formula C7H16
Molar mass (M) 100,21 g/mol
Density (D) 0,71
Boiling point (bp) 94-100 °C
Flash point (flp)-4 °C
ADR 3 II • WGK 3
UN-Nr. 1206

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P331 GEEN braken opwekken.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.