Hydrazinesulfaat ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€21,90 Excl. btw
€26,50 Incl. btw
ArtikelcodeHN96.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€56,30 Excl. btw
€68,12 Incl. btw
ArtikelcodeHN96.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Hydrazonium sulphate, Hydrazine sulphate
Empirical formula H6N2O4S
Molar mass (M) 130,12 g/mol
Density (D) 1,37 g/cm³
Melting point (mp) 254 °C
ADR 6.1 III
WGK 3
CAS No. [10034-93-2]
EG-Nr. 233-110-4
UN-Nr. 3288

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H301+H311+H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H350 Kan kanker veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.