IJzer(III)chloride 40% oplossing

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€4,05 Excl. btw
€4,90 Incl. btw
Variant1 L
CAS1313-13-9
ArtikelcodeRKFM1.1
Bezorging1 werkdag
2.5 L
€8,15 Excl. btw
€9,86 Incl. btw
Variant2.5 L
CAS1313-13-9
ArtikelcodeRKFM1.2
Bezorging1 werkdag
5 L
€12,30 Excl. btw
€14,88 Incl. btw
Variant5 L
CAS1313-13-9
ArtikelcodeRKFM1.3
Bezorging1 werkdag
20 L
€28,50 Excl. btw
€34,49 Incl. btw
Variant20 L
CAS1313-13-9
ArtikelcodeRKFM1.4
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

IJzer(III)chloride is een chemische verbinding van ijzer(III) en chloride-ionen. Het Romeinse cijfer III geeft het oxidatiegetal van het ijzerion aan (in dit geval +3). IJzer(III)chloride behoort tot de groep van ijzerhalogeniden.

De term ijzerchloride omvat ook de verbinding ijzer(II)chloride (FeCl2)

Toepasssingen

IJzer(III)chloride kan koper oxideren en oplossen; Daarom kunt u waterige ijzer(III)chloride-oplossingen gebruiken voor het voorzichtig etsen van printplaten.

IJzer(III)chloride wordt gebruikt om waterstofsulfide te binden, voor fosfaatprecipitatie en ook als precipitatiemiddel bij gelijktijdige precipitatie en in het algemeen als flocculant bij biologische afvalwaterzuivering. In de chemische industrie wordt het gebruikt als een selectieve katalysator in veel Friedel-Crafts-reacties. Veel fenolen produceren groen of blauw gekleurde complexen met ijzer(III)chloride en kunnen op deze manier gedetecteerd worden (ijzerchloridetest). Het Berlijnse blauwe pigment kan worden geproduceerd door kaliumhexacyanoferraat(II) toe te voegen.

In waterige oplossing wordt het gebruikt in textieldruk als oxidatiemiddel en kleurbeits, in de geneeskunde voor intraveneuze substitutie bij ernstige tekortkomingen en als hemostatisch middel (hemostyptisch of samentrekkend, niet langer verkrijgbaar in Duitsland), voor corrosietests (volgens ASTM G48A) en voor etsen van metalen (bv. bij koperdiepdruk) en van printplaten in gedrukte schakelingen en bij de vervaardiging van kleurstoffen (bv. anilinezwart).

Density (D) 1,45 g/cm³
Melting point (mp) -12 °C
ADR 8 III
WGK 1
CAS No. [7705-08-0]
UN-Nr. 2582

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.