IJzer(III)nitraat nonahydraat ≥96 %, pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€23,00 Excl. btw
€27,83 Incl. btw
ArtikelcodeCN84.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€35,90 Excl. btw
€43,44 Incl. btw
ArtikelcodeCN84.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€74,60 Excl. btw
€90,27 Incl. btw
ArtikelcodeCN84.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€122,30 Excl. btw
€147,98 Incl. btw
ArtikelcodeCN84.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Gevarenaanduiding
Informatie

Empirical formula Fe(NO3)3 · 9 H2O
Molar mass (M) 404,0 g/mol
Density (D) 1,68
Boiling point (bp) 125 °C (dec.)
Melting point (mp)47 °C
Solubility soluble (H2O, 20 °C)
ADR 8 II • WGK 1
CAS No.[7782-61-8]
EG-Nr. 233-899-5 • UN-Nr. 3260

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.