IJzer(III)chloride 40% oplossing

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€18,05 Excl. btw
€21,84 Incl. btw
Artikelcode7750.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€52,45 Excl. btw
€63,46 Incl. btw
Artikelcode7750.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€79,95 Excl. btw
€96,74 Incl. btw
Artikelcode7750.3
Bezorging3 - 4 dagen
25 L
€160,40 Excl. btw
€194,08 Incl. btw
Artikelcode7750.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Density (D) 1,45 g/cm³
Melting point (mp) -12 °C
ADR 8 III
WGK 1
CAS No. [7705-08-0]
UN-Nr. 2582

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.