1-Hexanol ≥98 %, zur Synthese

Menge
Produkt
Preis
Details
1 L
€58,93 exkl. MwSt.
€71,30 Inkl. MwSt.
Artikelnummer3847.1
SKU3847.1
Lieferung3-4 tagen
2.5 L
€125,73 exkl. MwSt.
€152,13 Inkl. MwSt.
Artikelnummer3847.2
SKU3847.2
Lieferung3-4 tagen
Bestellt für counting..., morgen zu Hause
Alles in den Warenkorb
Produktinformation
Technische Spezifikationen
Informationen

Summenformel C6H14O
Molare Masse (M) 102,18 g/mol
Dichte (D) 0,82
Siedepunkt (Kp) 157 °C
Flammpunkt (Flp) 60 °C • Schmelzpunkt (F) -45 °C
Löslichkeit 5,9 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 III • WGK 1
CAS-Nr. [111-27-3]
EG-Nr. 203-852-3 • UN-Nr. 2282

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.