Hydraziniumsulfat ≥99 %, p.a., ACS

Menge
Produkt
Preis
Details
100 g
€21,90 exkl. MwSt.
€26,50 Inkl. MwSt.
ArtikelnummerHN96.1
Lieferung3-4 tagen
500 g
€56,30 exkl. MwSt.
€68,12 Inkl. MwSt.
ArtikelnummerHN96.2
Lieferung3-4 tagen
Bestellt für counting..., morgen zu Hause
Alles in den Warenkorb
Produktinformation
Technische specificaties
Informationen

Hydrazonium sulphate, Hydrazine sulphate
Empirical formula H6N2O4S
Molar mass (M) 130,12 g/mol
Density (D) 1,37 g/cm³
Melting point (mp) 254 °C
ADR 6.1 III
WGK 3
CAS No. [10034-93-2]
EG-Nr. 233-110-4
UN-Nr. 3288

$$$$$


Gevarenaanduidingen

H301 + H311 + H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H350 Kan kanker veroorzaken
H410 Zeer giftig voor im Wasser levende organismen, traf langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen - Prävention

P270 Niet eten, Drinken von Roken Tijdens Het Gebruik Van Dit Produkt.
P273 Voorkom faulenzen im Milieu.

Voorzorgsmaatregelen - Reaktion

P302 + P352 BIJ-KONTAKT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: Die Person in der Fresse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308 + P311 NA (mogelijke) Blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.