1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-een (DBU)

Aantal
Product
Prijs
Details
25 ml
€31,10 Excl. btw
€37,63 Incl. btw
Variant25 ml
CAS6674-22-2
Artikelcode6869.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 ml
€91,30 Excl. btw
€110,47 Incl. btw
Variant100 ml
CAS6674-22-2
Artikelcode6869.2
Bezorging3 - 4 dagen
250 ml
€168,70 Excl. btw
€204,13 Incl. btw
Variant250 ml
CAS6674-22-2
Artikelcode6869.3
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€299,95 Excl. btw
€362,94 Incl. btw
Variant500 ml
CAS6674-22-2
Artikelcode6869.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

DBU

Empirical formula C9H16N2
Molar mass (M) 152,24 g/mol
Density (D) 1,02 g/cm³
Boiling point (bp) 263 °C
Flash point (flp) 116 °C
Melting point (mp) -70 °C
ADR 8 I
WGK 2
CAS No. [6674-22-2]
EG-Nr. 229-713-7
UN-Nr. 2922

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H301 Giftig bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.