2-Propanol ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€20,91 Excl. btw
€25,30 Incl. btw
Artikelcode9866.1
SKU9866.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€31,57 Excl. btw
€38,20 Incl. btw
Artikelcode9866.5
SKU9866.5
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€63,19 Excl. btw
€76,46 Incl. btw
Artikelcode9866.6
SKU9866.6
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Isopropanol, Isopropylalcohol, Dimethyl carbinol, IPA, 2-Hydroxypropane

_x000D_

Empirical formula C3H8O
Molar mass (M) 60,10 g/mol
Density (D) 0,78
Boiling point (bp) ca. 82 °C
Flash point (flp)12 °C • Melting point (mp)-90 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[67-63-0]
EG-Nr. 200-661-7 • UN-Nr. 1219

_x000D_

$$$$$

_x000D_
  _x000D_
 • Gevarenaanduidingen
 • _x000D_
_x000D_

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

_x000D_
  _x000D_
 • Voorzorgsmaatregelen - preventie
 • _x000D_
_x000D_

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

_x000D_
  _x000D_
 • Voorzorgsmaatregelen - reactie
 • _x000D_
_x000D_

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

_x000D_