2-Propanol ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
Artikelcode9866.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€42,35 Excl. btw
€51,24 Incl. btw
Artikelcode9866.5
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€59,95 Excl. btw
€72,54 Incl. btw
Artikelcode9866.6
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Isopropanol, Isopropylalcohol, Dimethyl carbinol, IPA, 2-Hydroxypropane

Empirical formula C3H8O
Molar mass (M) 60,10 g/mol
Density (D) 0,78
Boiling point (bp) ca. 82 °C
Flash point (flp)12 °C • Melting point (mp)-90 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[67-63-0]
EG-Nr. 200-661-7 • UN-Nr. 1219

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.