Benzalkoniumchloride 50 %, aqueous solution

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€37,40 Excl. btw
€45,25 Incl. btw
Artikelcode5091.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€128,35 Excl. btw
€155,30 Incl. btw
Artikelcode5091.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Density (D) 0,99
Boiling point (bp) 100 °C
ADR 8 II • WGK 3
UN-Nr. 1760


$$$$$

 

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.