Benzalkoniumchloride 80%

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€20,85 Excl. btw
€25,23 Incl. btw
Artikelcode2999.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€47,05 Excl. btw
€56,93 Incl. btw
Artikelcode2999.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€75,65 Excl. btw
€91,54 Incl. btw
Artikelcode2999.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€128,35 Excl. btw
€155,30 Incl. btw
Artikelcode2999.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Cas-nummer [8001-54-5]

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.