Benzoylchloride ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,90 Excl. btw
€19,24 Incl. btw
Artikelcode7456.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€30,00 Excl. btw
€36,30 Incl. btw
Artikelcode7456.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€46,00 Excl. btw
€55,66 Incl. btw
Artikelcode7456.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€87,50 Excl. btw
€105,88 Incl. btw
Artikelcode7456.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H5ClO
Molar mass (M) 140,57 g/mol
Density (D) 1,21
Boiling point (bp) ca. 197 °C
Melting point (mp)-1 °C
ADR 8 II • WGK 1
CAS No.[98-88-4]
EG-Nr. 202-710-8 • UN-Nr. 1736

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.