Bismut(III)nitraat pentahydraat

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€49,85 Excl. btw
€60,32 Incl. btw
Artikelcode2554.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€89,00 Excl. btw
€107,69 Incl. btw
Artikelcode2554.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€155,65 Excl. btw
€188,34 Incl. btw
Artikelcode2554.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Bi(NO3)3 · 5 H2O
Molar mass (M) 485,07 g/mol
Density (D) 2,83
Boiling point (bp) 80 °C
Melting point (mp)30 °C
ADR 5.1. II • WGK 2
CAS No.[10035-06-0]
EG-Nr. 233-791-8 • UN-Nr. 147

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.