Calciumchloride ≥98 %, dehydrated, powder

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
ArtikelcodeCN93.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€41,70 Excl. btw
€50,46 Incl. btw
ArtikelcodeCN93.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€83,60 Excl. btw
€101,16 Incl. btw
ArtikelcodeCN93.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€126,60 Excl. btw
€153,19 Incl. btw
ArtikelcodeCN93.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CaCl2
Molar mass (M) 110,99 g/mol
Oplosbaarheid: 740 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[10043-52-4]
EG-Nr. 233-140-8

Particle size: ~0.025-0.1 mm

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.