Chloraalhydraat ≥99,5 %, Ph.Eur., BP, USP

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€29,45 Excl. btw
€35,63 Incl. btw
ArtikelcodeK318.3
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€112,65 Excl. btw
€136,31 Incl. btw
ArtikelcodeK318.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€463,20 Excl. btw
€560,47 Incl. btw
ArtikelcodeK318.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H3Cl3O2
Molar mass (M) 165,40 g/mol
Melting point (mp)52 °C
Solubility 6600 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 III • WGK 2
CAS No.[302-17-0]
EG-Nr. 206-117-5 • UN-Nr. 2811

In botany chloralhydrate is used as clearing agent and for removing cell content of plant samples.

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H301 Giftig bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.