Chloroform ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€29,45 Excl. btw
€35,63 Incl. btw
ArtikelcodeY015.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€52,45 Excl. btw
€63,46 Incl. btw
ArtikelcodeY015.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€172,95 Excl. btw
€209,27 Incl. btw
ArtikelcodeY015.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Let op! word niet aan particulieren verkocht.

Empirical formula CHCl3
Molar mass (M) 119,38 g/mol
Density (D) ca. 1,48
Boiling point (bp) 62 °C
Melting point (mp)-63 °C
Solubility 8,2 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 III • WGK 3
CAS No.[67-66-3]
EG-Nr. 200-663-8 • UN-Nr. 1888

$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H331 Giftig bij inademing
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

 

 

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.