Diethylamine ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,90 Excl. btw
€19,24 Incl. btw
ArtikelcodeKK00.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
ArtikelcodeKK00.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€29,85 Excl. btw
€36,12 Incl. btw
ArtikelcodeKK00.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€50,30 Excl. btw
€60,86 Incl. btw
ArtikelcodeKK00.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H11N
Molar mass (M) 73,14 g/mol
Density (D) ca. 0,70
Boiling point (bp) 55-58 °C
Melting point (mp)-50 °C
ADR 3 (8) II • WGK 1
CAS No.[109-89-7]
EG-Nr. 203-716-3 • UN-Nr. 1154

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.