Eugenol extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
50 ml
€20,85 Excl. btw
€25,23 Incl. btw
Artikelcode7292.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Identificatie van de stof Eugenol
Artikelnummer 7292
Registratienummer (REACH) 01-2119971802-33-XXXX
EG-nummer 202-589-1
CAS-nummer 97-53-0

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.