Fuchsinezuur (C.I. 42685)

Aantal
Product
Prijs
Details
10 g
€62,10 Excl. btw
€75,14 Incl. btw
ArtikelcodeT128.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Gevarenaanduiding
Informatie

for microscopy
Fuchsine acidic

Empirical formula C20H17N3Na2O9S3
Molar mass (M) 585,54 g/mol
Melting point (mp)>130 °C
Oplosbaarheid: 200 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[3244-88-0]
EG-Nr. 221-816-5

Used as plasma stain in 0.5-1.0 % watery solution.

Excitation maximum: 540 nm
Emission maximum: 630 nm

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.