Imidazool ≥99 %

Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€20,20 Excl. btw
€24,44 Incl. btw
Artikelcode3899.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€50,95 Excl. btw
€61,65 Incl. btw
Artikelcode3899.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€70,70 Excl. btw
€85,55 Incl. btw
Artikelcode3899.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€100,80 Excl. btw
€121,97 Incl. btw
Artikelcode3899.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxalin
Empirical formula C3H4N2
Molar mass (M) 68,08 g/mol
Density (D) 1,233 g/cm³
Boiling point (bp) 268 °C
Flash point (flp) 145 °C
Melting point (mp) 90 °C
ADR 8 III
WGK 2
CAS No. [288-32-4]
EG-Nr. 206-019-2
UN-Nr. 3263

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H360D Kan het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.