Koper(II)sulfaat ≥99 %, Ph.Eur., anhydrous

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€24,50 Excl. btw
€29,65 Incl. btw
ArtikelcodeCP86.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€38,45 Excl. btw
€46,52 Incl. btw
ArtikelcodeCP86.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€64,25 Excl. btw
€77,74 Incl. btw
ArtikelcodeCP86.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€130,90 Excl. btw
€158,39 Incl. btw
ArtikelcodeCP86.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€248,20 Excl. btw
€300,32 Incl. btw
ArtikelcodeCP86.5
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€1.071,65 Excl. btw
€1.296,70 Incl. btw
ArtikelcodeCP86.7
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Gevarenaanduiding
Informatie

Empirical formula CuSO4
Molar mass (M) 159,60 g/mol
Density (D) 3,61
Melting point (mp)>560 °C (dec.)
Solubility 203 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 9 III • WGK 3
CAS No.[7758-98-7]
EG-Nr. 231-847-6 • UN-Nr. 3077

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P330 De mond spoelen.