Ninhydrine ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€55,68 Excl. btw
€67,37 Incl. btw
Artikelcode4378.1
SKU4378.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€139,65 Excl. btw
€168,98 Incl. btw
Artikelcode4378.2
SKU4378.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€496,00 Excl. btw
€600,16 Incl. btw
Artikelcode4378.3
SKU4378.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C9H6O4
Molar mass (M) 178,15 g/mol
Melting point (mp)ca. 250 °C (dec.)
Solubility 20 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[485-47-2]
EG-Nr. 207-618-1

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »