1-Octanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€16,95 Excl. btw
€20,51 Incl. btw
Artikelcode4439.1
SKU4439.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€27,70 Excl. btw
€33,52 Incl. btw
Artikelcode4439.2
SKU4439.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€41,25 Excl. btw
€49,91 Incl. btw
Artikelcode4439.3
SKU4439.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C8H18O
Molar mass (M) 130,23 g/mol
Dichtheid 0,82
Boiling point (bp) 194,4 °C
Flash point (flp)81 °C • Melting point (mp)-16,3 °C
Oplosbaarheid: 0,3 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[111-87-5]
EG-Nr. 203-917-6

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.