1-Propanol ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
Artikelcode9169.1
SKU9169.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€49,20 Excl. btw
€59,53 Incl. btw
Artikelcode9169.2
SKU9169.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€122,95 Excl. btw
€148,77 Incl. btw
Artikelcode9169.3
SKU9169.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C3H8O
Molar mass (M) 60,1 g/mol
Density (D) ca. 0,8
Boiling point (bp) 95,5-97,5 °C
Flash point (flp)15 °C • Melting point (mp)-127 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[71-23-8]
EG-Nr. 200-746-9 • UN-Nr. 1274

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.