2-Butanol ≥98,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€28,80 Excl. btw
€34,85 Incl. btw
ArtikelcodeKK02.1
SKUKK02.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
ArtikelcodeKK02.2
SKUKK02.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€254,65 Excl. btw
€308,13 Incl. btw
ArtikelcodeKK02.7
SKUKK02.7
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Artikelnummer KK02
Registratienummer (REACH) 01-2119475146-36-xxxx
Catalogus nr. 603-127-00-5
EG-nummer 201-158-5
CAS-nummer 78-92-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.