2-butoxyethanol ≥99 %

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€26,20 Excl. btw
€31,70 Incl. btw
Artikelcode0341.1
SKU341.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
Artikelcode0341.2
SKU341.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

2-Butoxyethanol, Butylglycol
Empirical formula C6H14O2
Molar mass (M) 118,17 g/mol
Density (D) 0,9 g/cm³
Boiling point (bp) <171,5 °C
Flash point (flp) 67 °C
Melting point (mp) <-70 °C
ADR 6.1 III WGK 1
CAS No. [111-76-2] EG-Nr. 203-905-0
UN-Nr. 2810


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.