2-butoxyethylacetaat ≥98 %, pure

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
Artikelcode8009.1
SKU8009.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€41,70 Excl. btw
€50,46 Incl. btw
Artikelcode8009.2
SKU8009.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ethylene glycol monobutyl ether acetate, 1-Acetoxy-2-butoxyethane, EGBEA

Empirical formula C8H16O3
Molar mass (M) 160,21 g/mol
Dichtheid 0,94 
Boiling point (bp) 184-195 °C
Flash point (flp)78 °C • Melting point (mp)-64 °C
Oplosbaarheid: 15 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[112-07-2]
EG-Nr. 203-933-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van nevel/damp vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.