Hexaan

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €5,75 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €5,45 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€6,05 Excl. btw
€7,32 Incl. btw
Variant1L
ArtikelcodeHX9032.1
Bezorging1 werkdag
5L
€23,20 Excl. btw
€28,07 Incl. btw
Variant5L
ArtikelcodeHX9032.2
Bezorging1 werkdag
20L
€53,50 Excl. btw
€64,74 Incl. btw
Variant20L
ArtikelcodeHX9032.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Hexaan is een chemische verbinding die behoort tot alkanen (verzadigde koolwaterstoffen). Het is een kleurloze vloeistof met de molecuulformule C6H14. Het is de onvertakte isomeer van de vijf hexaanisomeren.

Hexaan wordt in de organische chemie gebruikt als oplosmiddel en reactiemedium bij polymerisaties, als verdunningsmiddel voor sneldrogende verven, drukinkten en kleefstoffen en als elutiemiddel en oplosmiddel bij dunnelaagchromatografie. Het wordt nog steeds gebruikt voor de productie van kunststoffen en synthetisch rubber en voor olie- en vettextractie. Omdat het polystyreen niet aantast, in tegenstelling tot veel organische oplosmiddelen, en zeer vluchtig is, wordt het gebruikt als oplosmiddel voor piepschuimlijm.

Technische informatie:

Empirical formula C6H14
Molar mass (M) 86,18 g/mol
Density (D) ca. 0,67
Boiling point (bp) 65-70 °C
Flash point (flp)-26 °C
Solubility 5,9 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 II • WGK 3

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

  • Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.