2-Methylbutaan ≥99 %, for synthesis

Staffelkorting
  • Koop 6 voor €40,23 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€42,35 Excl. btw
€51,24 Incl. btw
Variant1 L
CAS78-78-4
Artikelcode3927.1
SKU3927.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€84,25 Excl. btw
€101,94 Incl. btw
Variant2.5 L
CAS78-78-4
Artikelcode3927.2
SKU3927.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 6 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Isopentane, iso-Pentane, isopentaan
Empirical formula C5H12
Molar mass (M) 72,15 g/mol
Density (D) 0,62 g/cm³
Boiling point (bp) 28 °C
Flash point (flp) -57 °C
Melting point (mp) -158,5 °C
ADR 3 I
WGK 2
CAS No. [78-78-4]
EG-Nr. 201-142-8
UN-Nr. 1265

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

  • Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.