Hexaan (isomers) ≥95 % for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode7782.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€38,45 Excl. btw
€46,52 Incl. btw
Artikelcode7782.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€56,75 Excl. btw
€68,67 Incl. btw
Artikelcode7782.5
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€99,75 Excl. btw
€120,70 Incl. btw
Artikelcode7782.2
Bezorging3 - 4 dagen
25 L
€195,40 Excl. btw
€236,43 Incl. btw
Artikelcode7782.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H14
Molar mass (M) 86,18 g/mol
Density (D) ca. 0,67
Boiling point (bp) 65-70 °C
Flash point (flp)-26 °C
Solubility 5,9 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 II • WGK 3

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

  • Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.