Aniline ≥99,5 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€21,25 Excl. btw
€25,71 Incl. btw
Artikelcode9846.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€43,85 Excl. btw
€53,06 Incl. btw
Artikelcode9846.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€63,20 Excl. btw
€76,47 Incl. btw
Artikelcode9846.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H7N
Molar mass (M) 93,13 g/mol
Dichtheid 1,02
Boiling point (bp) 184 °C
Flash point (flp)70 °C • Melting point (mp)-6 °C
Oplosbaarheid: 35 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 II • WGK 3
CAS No.[62-53-3]
EG-Nr. 200-539-3 • UN-Nr. 1547

$$$$$

evarenaanduidingen
H301+H311+H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.